A Magyar Sporttudományi Szemle új közlési feltételei

(A részletesebb változat megtalálható az www.mstt.hu honlapon)

 

Általános feltételek  

A Magyar Sporttudományi Szemle évente 4-6 alkalommal jelenik meg, és önálló vizsgálaton alapuló, máshol még nem közölt sporttudományi tárgyú cikkeket jelentet meg magyar és angol nyelven (angol cikk esetén – a nyelvhelyesség érdekében – a nyelvi lektor szolgáltatás ellenértékének 50%-át számla ellenében a szerző/szerzőknek kell vállalnia). Az adatgyűjtésnek, a feldolgozásnak és a közlésnek meg kell felelnie az etikai és a tudományos kritériumoknak.

Az anonim kéziratokat az adott szakterület két elismert képviselője, egymástól függetlenül lektorálja. A közlésről, vagy az átdolgozás szükségességéről a lektori vélemények alapján a Szerkesztő Bizottság dönt. A közlésre nem kerülő kéziratokat a Szerkesztő Bizottság nem őrzi meg! A kéziratok terjedelme szóközökkel együtt maximum 30 000 – azaz harmincezer – karakter lehet, amely magában foglalja a címet, a szerzőket és az intézményeket, a szövegtörzset, az illusztrációkat és a felhasznált irodalmat is. Egy példányban, szimpla sortávolsággal, behúzás nélkül, sorkizártan, 12-es betűnagysággal (Times New Roman CE) gépelve kérjük elkészíteni és elektronikus formában (e-mail) a bendinora@hotmail.com e-mail címre elküldeni. A dokumentumokat „stílus” alkalmazása nélkül Word formátumban (név.doc) kérjük megküldeni. A cikk címe legyen rövid, célratörő és maximum 100 karakter/10 szó lehet. A szerzők száma maximum 7 fő lehet, maximum 7 intézménnyel együtt!

 

A kézirat szerkezete 

A szerző(k) neve („dr.” és egyéb titulus nélkül, kis betűkkel), a szerző(k) munkahelye (nem rövidítve, kis betűkkel), a szerző e-mail címe, a dolgozat címe magyar és angol nyelven, a szerkesztőséggel kapcsolatot tartó szerző neve és levelezési címe.

Ezt követi a maximum 20 soros összefoglaló mindkét nyelven. A tagolatlan összefoglalók röviden tartalmazzák a célkitűzést, a vizsgált személyeket, a módszereket, az eredményeket és a következtetéseket és maximálisan 5 (magyar és angol) kulcsszóval záruljanak.

 

A cikkek tagolása

Bevezetés, Anyag és módszerek, Eredmények, Megbeszélés és következtetések (amennyiben indokolt, köszönetnyilvánítás az anyag végére).

A szövegtörzsben vastagon szedett, dőlt betűs, aláhúzott kiemelés csak indokolt esetben alkalmazható. A fejezetcímeket félkövér betűstílussal (Times New Roman CE), középre rendezve kérjük feltüntetni.

 

A felhasznált irodalom betűrendben felsorolva, az összes szerző nevével és a folyóiratok teljes címével kerüljön megjelenítésre az alábbiak szerint:

 

Folyóirat

Eckstrom, E., Neukam, S., Kalin, L.,Wright, J. (2020): Physical activity and healthy aging. Clinics in Geriatric Medicine, 36: 4. 671-683.

 

Könyv

Bogin, B. (1999): Patterns of Human Growth. 2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge, 23-29.

 

Könyvrészlet

Martin, S.B., Zakrajsek, R.A., Wrisberg, C.A. (2012): Attitudes toward sport psychology and seeking assistance: Key factors and a proposed model. In: Logan, C.D, Hodges, M.I. (eds.):

Psychology of Attitudes. Nova Science Publishers, Hauppauge, 1-33.

 

Internet

National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for Chronic

Disease Prevention and Health Promotion (2000). Body mass index-for-age percentiles: boys,

2 to 20 years. Retrieved May 10, 2006, from  .http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/set1/chart15.pdf

A hivatkozások megadása visszakereshető módon, kizárólag a közlési feltételeknek megfelelően fogadható el. Internetes forrásoknál kérjük a letöltés dátumát megadni.

 

A törzsszövegben egy szerző esetén: Tóth, 2024; két szerző esetén Tóth és Kiss, 2023; kettőnél több szerző esetén Tóth és mtsai, 2022 forma álljon, több hivatkozásnál pontosvesszővel elválasztva zárójelben.

Csak azok az irodalmak szerepelhetnek az irodalomjegyzékben, amelyekre van hivatkozás a szövegben és minden hivatkozásnak szerepelnie kell az irodalomjegyzékben. Amennyiben csak az egyik helyen szerepel, minden esetben törlésre kerül.

 

A kézirat alaki feltételei

Kérjük törekedjenek a helyes nyelvhasználatra (névelők, helyesírás, egyeztetések, ahol indokolt: szómagyarázat stb.), idegen kifejezések esetén a magyar helyesírás szabályai a mérvadók (A magyar helyesírás szabályai, Akadémia Kiadó, 2020).

Cikkenként maximum 5 illusztrációt fogadunk el (ábra, táblázat, fénykép).

Az ábrákat minden esetben szerkeszthető Excelben kérjük elküldeni és  az adattáblát is mellékelni, ezzel is megkönnyítve az ábraszerkesztő munkáját. Az ábrában nem lehet ábracím, jelmagyarázat. A tengelyek beosztása és a tizedeshelyek száma szakmailag legyen alátámasztva, mértékegység csak a tengelyek végén legyen egyszer feltüntetve és a diagrammokon szám csak a százalékos gyakoriságnál szerepeljen. Minden egyéb az ábra aláírásba, illetve a jelmagyarázatba kerüljön bele.

A táblázatokat minden esetben külön egységben, Excelben kérjük. A táblázat nagysága magyar és angol nyelvű címmel, jelmagyarázattal maximum fél A4-es oldal lehet. A táblázatban törekedjenek a rövid, egységes fejlécek használatára és a számok esetében csak a szakmailag indokolt tizedesek jelölésére.  A táblázatok oszlopainak és sorainak címe minél rövidebb legyen, hogy lehetőleg elválasztás nélkül kiférjen Ha ez nem lehetséges inkább betűkkel legyen jelölve, ami a jelmagyarázatban legyen kifejezve. Excel, Word dokumentumba képként beágyazott táblázat, diagram (jpeg, jpg, tif, tiff, gif, png stb formátum NEM megfelelő.

A fényképeket, egyéb ábrákat maximum 9-12 cm-es nagyságban, fekete-fehér megjelenésben és minimum 300 dpi felbontásban kérjük.

Az ábra/táblázat és aláírása külön egységben (egymástól függetlenül szerkeszthetően) jelenjen meg. A szerzők/szerzők törekedjenek arra, hogy csak a szakmailag indokolt eredményeket érdemes ábrázolni vagy táblázatban közölni.

A táblázatokat felül (arab) számozással és címmel, az ábrákat alul számozással és az ábra címével kérjük ellátni. A jelölések és rövidítések magyarázata a táblázatok alatt, az ábrák esetében az ábra aláírásában, vagy azt követően szerepeljen, azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtől függetlenül is érthetők, értelmezhetők legyenek. A táblázatok címét és az ábrák aláírását magyar és angol nyelven is kérjük megadni. A táblázatok és ábrák javasolt helyét a szövegben kérjük megjelölni (pl. az 1. ábra/táblázat kb. ide!).

Figyelem: A kéziratokat – minden melléklettel együtt – az alábbi e-mail címre kérjük eljuttatni a tárgy mezőben az első szerző és a dátum megjelölésével: bendinora@hotmail.com.  

A közlési feltételektől eltérő kéziratokat lektorálás nélkül visszaküldjük javításra, amivel késlekedhet a véleményezés átfutása is, és így a cikk megjelenése. A tudomány etikai feltételeinek nem megfelelő tartalomért, eredményközlésért minden esetben a szerzők a felelősök.

Legfrissebb híreink